Skip to main content

Regulamin Pomocy Technicznej

Regulamin określa zasady świadczenia przez Boost Agency usługi, polegającej na Pomocy Technicznej dotyczącej korzystania z oprogramowania WordPress oraz strony internetowej na okres 1 roku w formie abonamentu zwanej ,,Pomoc Techniczna”.

Pomoc Techniczna świadczona jest łącznie z usługą „Strona internetowa” przez okres pierwszych 14 dni. W kolejnych okresach usługa jest nieaktywna. Usługobiorca może przedłużyć usługę na kolejny rok.

§ 1 Postanowienia ogólne

Boost Agency świadczy odpłatnie usługi polegające na dostarczeniu pomocy technicznej, doradztwa, wsparcia w korzystaniu z oprogramowania WordPress oraz strony internetowej.

§ 2 Prawa i obowiązki

Boost Agency jest upoważnione do dostępu do Oprogramowania WordPress, w celu świadczenia Pomocy Technicznej, w oparciu o swoje dane dostępowe.

Boost Agency zapewnia:

  • Porady techniczne w zakresie oprogramowania WordPress
  • Porady techniczne w zakresie innych znanych programów (w zakresie posiadanej wiedzy)
  • Naprawę drobnych elementów stron www możliwych do edycji z poziomu CMS WordPress
  • Przekazywanie instrukcji tekstowych, obrazowych lub wideo w zależności od możliwości technicznych

§ 3 Warunki świadczenia usługi

Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego okresu abonamentowego, a po tym czasie istnieje możliwość wydłużenia tego okresu na dłuższy o kolejny rok.

Opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w ofercie, odpowiednio w dniu zawarcia umowy lub w dniu przedłużenia oferty i umowy.

§ 4 Postanowienia końcowe

Boost Agency może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Usługobiorcy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

W przypadku niespełnienia przez Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Boost Agency ma prawo odstąpić od realizacji Usługi do momentu dopełnienia przez Usługobiorcę wszystkich wymogów określonych w Regulaminie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Administratora.